ارتباط با ما

این فرم جهت ارتباط با روابط عمومی دانشگاه می باشد. درصورت نیاز به ارتباط با واحد های دیگر به بخش مربوطه مراجعه نمایید.