ریاست و معاونت‌ها

ا

کارشناس ارشد عمران - سازه

د

دکترای کشاورزی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
05437221036
05437222723
05437222725
فکس :
05437224812

دکترای برنامه ریزی درسی

09179263778

09173959239

Email : Keshavarzimehdi82@gmail.com

Weblog : www.curriculumpress.blogsky.com