فرم فایل‌‌های الکترونیکی

ردیف عنوان توضیح نوع فرم معاونت فایل فرم
1 فرم تعهد اصالت پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon esalat_resala.doc
2 دستورالعمل نگارش پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon dastoramale payanname-jadid (1).doc
3 فرم سخنرانی اعضای هیات علمی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم سخنرانی اعضای هیات علمی.doc
4 فرم طرح درس اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل طرح درس اساتید.rar
5 فرم تعیین ارزش مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم تعیین ارزش مقاله 3 .doc
6 فرم درخواست مهلت یا انصراف از ارائه مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 4-انصراف یا مهلت مقاله.docx
7 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 2-فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه.docx
8 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 1- فرم ارزیابی مدیریت پژوهش.docx
9 فرم معرفی نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon معرفی نامه.doc
10 گزارش سه ماهه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل گزارش سه ماهه.docx
11 فرم صورتجلسه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل فرم صورتجلسه .docx
12 فرم شماره (8) درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم شماره (8) درخواست دفاع.doc
13 فرم پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم پروپوزال .doc
14 فرم اطلاعات پایان نامه (فرم ب) فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم ب.doc
15 فرآیند درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی PDF icon فرآیند درخواست دفاع.pdf
16 حق الزحمه اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل حق الزحمه اساتید.docx
17 ابلاغ تصویب پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل ابلاغ تصویب پروپوزال.docx
18 فرم پیشنهاد داور فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل پیشنهاد داور.docx
19 فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon 2-فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی.doc
20 فرم معادل سازی دروس فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم معادلسازی.pdf

صفحه‌ها