فرم فایل‌‌های الکترونیکی

ردیف عنوان توضیح نوع فرم معاونت فایل فرم
1 فرم طرح درس اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل طرح درس اساتید.rar
2 فرم تعیین ارزش مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم تعیین ارزش مقاله 3 .doc
3 فرم درخواست مهلت یا انصراف از ارائه مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 4-انصراف یا مهلت مقاله.docx
4 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 2-فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه.docx
5 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 1- فرم ارزیابی مدیریت پژوهش.docx
6 فرم معرفی نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon معرفی نامه.doc
7 گزارش سه ماهه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل گزارش سه ماهه.docx
8 فرم صورتجلسه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل فرم صورتجلسه .docx
9 فرم شماره (8) درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم شماره (8) درخواست دفاع.doc
10 فرم پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم پروپوزال .doc
11 فرم اطلاعات پایان نامه (فرم ب) فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم ب.doc
12 فرآیند درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی PDF icon فرآیند درخواست دفاع.pdf
13 دستور العمل نگارش پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی PDF icon دستور العمل نگارش پایان نامه.pdf
14 حق الزحمه اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل حق الزحمه اساتید.docx
15 ابلاغ تصویب پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل ابلاغ تصویب پروپوزال.docx
16 فرم پیشنهاد داور فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل پیشنهاد داور.docx
17 فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon 2-فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی.doc
18 فرم معادل سازی دروس فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم معادلسازی.pdf
19 فرم ماده 19 فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 19.pdf
20 فرم شورای آموزشی فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم شورای آموزشی.pdf

صفحه‌ها