فرم فایل‌‌های الکترونیکی

ردیف عنوان توضیح نوع فرم معاونت فایل فرم
21 فرم پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم پروپوزال .doc
22 فرم اطلاعات پایان نامه (فرم ب) فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم ب.doc
23 فرآیند درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی PDF icon فرآیند درخواست دفاع.pdf
24 حق الزحمه اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل حق الزحمه اساتید.docx
25 ابلاغ تصویب پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل ابلاغ تصویب پروپوزال.docx
26 فرم پیشنهاد داور فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل پیشنهاد داور.docx
27 فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon 2-فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی.doc
28 فرم معادل سازی دروس فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم معادلسازی.pdf
29 فرم ماده 19 فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 19.pdf
30 فرم شورای آموزشی فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم شورای آموزشی.pdf
31 فرم شماره 2 فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم شماره 2.pdf
32 فرم انتخاب واحد فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم انتخاب واحد.pdf
33 فرم اخذ تعهد فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم اخذ تعهد.pdf
34 حکم مرخصی فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon حکم مرخصی.pdf
35 حکم انصراف از تحصیل فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon حکم انصراف.pdf
36 امور فارغ التحصیلی فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon امور فارغ التحصیلی.pdf
37 فرم پیشنهادی طرح پژوهشی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم پیشنهادی طرح پژوهشی.doc
38 فرم تسویه حساب

چهار نسخه پرینت گرفته شود

فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم تسویه حساب
39 فرم کارآموزی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل فرم کارآموزی.docx

صفحه‌ها