فرم فایل‌‌های الکترونیکی

ردیف عنوان توضیح نوع فرم معاونت فایل فرم
21 فرم تعیین ارزش مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم تعیین ارزش مقاله 3 .doc
22 فرم درخواست مهلت یا انصراف از ارائه مقاله فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 4-انصراف یا مهلت مقاله.docx
23 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 2-فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه.docx
24 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل 1- فرم ارزیابی مدیریت پژوهش.docx
25 فرم معرفی نامه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon معرفی نامه.doc
26 گزارش سه ماهه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل گزارش سه ماهه.docx
27 فرم صورتجلسه فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل فرم صورتجلسه .docx
28 فرم شماره (8) درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم شماره (8) درخواست دفاع.doc
29 فرم پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم پروپوزال .doc
30 فرم اطلاعات پایان نامه (فرم ب) فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon فرم ب.doc
31 فرآیند درخواست دفاع فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی PDF icon فرآیند درخواست دفاع.pdf
32 حق الزحمه اساتید فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل حق الزحمه اساتید.docx
33 ابلاغ تصویب پروپوزال فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل ابلاغ تصویب پروپوزال.docx
34 فرم پیشنهاد داور فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی فایل پیشنهاد داور.docx
35 فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی فرمهای پژوهشی معاونت پژوهشی Microsoft Office document icon 2-فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی.doc
36 فرم معادل سازی دروس فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم معادلسازی.pdf
37 فرم ماده 19 فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 19.pdf
38 فرم شورای آموزشی فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم شورای آموزشی.pdf
39 فرم شماره 2 فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم شماره 2.pdf
40 فرم انتخاب واحد فرمهای دانشجویی معاونت دانشجویی PDF icon فرم انتخاب واحد.pdf

صفحه‌ها