معرفی دفتر توسعه آموزش

سالت دفتر توسعه آموزش:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی با چشم انداز تعالی آموزش شکل گرفته است و در راستای ارتقاء کیفیت آموزش فعالیت می نماید. این دفتر با شناخت ظرفیت های بالقوه، بررسی همه جانبه و ایجاد بستر اجرایی مناسب، فرآیندهای آموزشی و فعالیت های نوآورانه را در مسیر مناسب هدایت می کند و با به کارگیری دانش روز، زمینه مناسب برای نهادینه شدن تغییر و تحولات آموزشی و پیاده کردن تجارب مفید را فراهم می نماید. از این رو مشارکت همه جانبه اعضای هیات علمی و تشکیل کار گروههای مختلف در زمینه نوآوری، فراگیری و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در کانون توجه دفتر توسعه آموزش قرار می گیرد.
هدف کلی این دفتر ارتقاء آموزش علوم پیراپزشکی به منظور بالا بردن سطح دانش علمی دانش آموختگان بر اساس نیازهای جامعه می باشد که نهایتاً منجربه تسهیل و تامین و ارتقاء سلامت جامعه می گردد.
دفاتر توسعه آموزش از نظر ساختاری تابع دانشکده های مربوطه هستند ولی به منظور همسوسازی سیاستها و برنامه های ارتقای کیفی آموزش دانشگاه، کلیه فعالتیهای دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات (EDC) دانشگاه انجام می شود.
شرح وظایف دفتر توسعه آموزش:
همکاری در ارتقا توانمندی های اعضا هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضا هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده مربوطه
ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش
ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری، در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه
شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده مربوطه
محورهای کلی فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده:
هدایت، ارائه مشاوره و حمایت علمی و فنی در زمینه های:
ارزشیابی
برنامه ریزی
آموزش اساتید
آموزش مجازی
کمیته مشورتی دانشجویی
برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و همکاری آنها در فعالیت های واحد
همکاران دفتر توسعه آموزش دانشکده:
مسئول دفتر توسعه آموزش:سرکار خانم مقربی
مسئول استعدادهای درخشان دفتر توسعه آموزش:سرکار خانم مقربی
مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه آموزش:سرکار خانم مقربی
مسئول کمیته ارزشیابی: سرکار خانم مقربی
کارشناس مسئول دفتر توسعه آموزش:-
تماس با دفتر توسعه آموزش:
نشاني: ایرانشهر - میدان آزادی- بلوار سردار شهید ولی فتح مرادی- سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی- طبقه چهارم- دفتر توسعه آموزش
تلفن:37222729-054