کمیته ها

کمیته توانمند سازی:
کمیته توانمند سازی و مدیریت مبتنی بر برنامه یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش می باشد. این کمیته مصم است از طریق کار گروهی و همکاری های بین رشته ای با بهره مندی از حمایت مدیران ارشد، در راستای ارتقاء و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی گام بردارد. وظایف این کمیته به شرح زیر است:
به روزرسانی برنامه چشم انداز و برنامه جامع علمی دانشکده
تدوین برنامه آمایش رشته ای دانشکده
نیازسنجی از اعضا هیات علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی و اولویت بندی آن ها
برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای اعضا هیات علمی
مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
پایش میزان تحقق برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی
مشارکت در تدوین سند توسعه دانشکده
مشارکت با اعضاء هیات علمی در طراحی و بازنگری طرح دوره و طرح درس
نظارت در بروزرسانی طرح دوره ها و طرح درس ها
ترغیب اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
برگزاری جلسات با اعضاء کمیته به منظور تسهیل در اجرا امور و فعالیت ها
نظارت بر طرح دوره و طرح درس ها ارسال شده به مرکز توسعه آموزش به لحاظ انطباق با کوریکولوم آموزشی
کمیته دانشجویی:
وظایف این کمیته به شرح زیر است:
آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی
پایش مستمر وضعیت آموزشی در دانشکده از دیدگاه دانشجویان با تکیه بر ارزشیابی کیفی
همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش و نیز ارزشیابی فعالیت های آموزشی
ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشکده ها، ارائه پیشنهادات دانشجویان و تبادل تجارب دانشجویی به منظور ارتقا و رفع نقایص برنامه های آموزشی
خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی کمیته های دانشجویی
ایجاد کلاس های فوق برنامه آموزشی بر اساس نیازها و نظرات دانشجویان
شناسایی دانشجویان استعداد درخشان بر اساس دستورالعمل­های مربوطه
بهره­گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیته­های مشورتی برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی
کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایده­های برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
هماهنگی و معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه برای بهره­مندی از تسهیلات شرکت در کارگاه ها همایش­ها و دوره­های آموزشی
پایش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر در طول دوره تحصیل در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره­اندیشی برای آن
ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه­های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر
معرفی دانشجویان برای ورود اطلاعات به سامانه سینا برای بهره­مندی از تسهیلات مربوطه
کمیته ارزشیابی:
کمیته پایش و ارزشیابی، یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد که ماموریت اصلی آن ارتقاي کیفیت فرآيند آموزش با کمک ارزشیابی‏ های كمي و كيفي می باشد. این کمیته با ارائه گزارش‎های دوره ای به مدیران، همكاران اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشكده و دانشگاه و دریافت بازخورد نتایج ارزشیابی سعی در ارائه راهکاری مفید در جهت ارتقاي کیفیت آموزش دارد.وظایف این کمیته به شرح زیر است:
ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو
ارزشیابی اعضای هیات علمی
ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد
آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش
برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات
اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی
کمیته آموزش مجازی:
وظایف این کمیته به شرح زیر است:
شركت مداوم رابط آموزش مجازي در جلسات دوره اي آموزش مجازي دانشگاه
برگزاري كارگاه های مختلف در مورد معرفي آموزش مجازي و امكانات آن و آزمون هاي الكترونيكي
تهيه ليستي از اساتيد مايل به تهيه محتواي مجازي واحدهاي آموزشي و اعلام آن به مركز آموزش مجازي دانشگاه و انجام پيگيري هاي لازم
برگزاري آزمون های الكترونيكي
کمیته برنامه ریزی آموزش:
برنامه های درسی،مهمترین مؤلفهن ظام آموزش عالی هركشوری محسوب میشوند .ميزان توانایی اساتيد در امر تدریس ارتباط معنی داری با ميزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد .به همين دليل فرایند تدوین این برنامه ها وبه ویژه شركای اصلی كه باید در تدوین آن مشاركت داشته باشند،طيف وسيعی از ادبيات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص میدهد .توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن به عنوان یك سيستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فكری و روند آموزشی اساتيد میباشد. شرح وظایف:
انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان
تدوین course plan
نظارت بر تدوین
Lesson Plan
کمیته استعداد درخشان:
شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشکده
شناسایی، پرورش و افزایش سطح توانمندی های استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه
استفاده از توانمندی های دانشجویان مستعد در جهت پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
ایجاد قوانین خاص و رفع موانع قانونی برای پیشرفت استعدادهای درخشان
کمیته آموزش مداوم:
شرح وظایف دفتر کمیته آموزش مداوم
- بررسی درخواست برگزاری برنامه ها جهت تخصیص امتیاز
- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم
- تأیید اعضای هیأت علمی به عنوان دبیر علمی و سخنرانان برنامه
- بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها
- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها