کارگاه ها

کارگاه ها و ژورنال کلاب هایی که در سال 97 تا کنون با همکاری گروه های آموزشی و دفتر توسعه آموزش (EDO) و دفتر توانمند سازی دانشگاه برگزار گردیده است به شرح ذیل می باشد.

عنوان کارگاه مدرس تعداد شرکت کنندگان تاریخ برگزاری

روش تحقیق دکتر مهدی کشاورزی 20 نفر 97/12/14 الی 97/12/15