اخبار

دستاوردها و عملکردهای مرکز EDO دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر در سال 1397 و سه ماهه اول 1398

* عضویت سرپرست EDO در شورای آموزشی واحد و شورای پژوهشی استان
* برنامه ریزی کامل و اجرای کارآموزی بیمارستان دانشجویان پرستاری
* برگزاری ایستگاه سلامت در سالن امتحانات در طول امتحانات نیمسال اول و دوم 98-97
* طراحی و تدوین چارت درسی دانشجویان کارشناسی پرستاری طبق کوریکولوم وزارت بهداشت
* راه اندازی مرکز EDO و معرفی مسئول مرکز
* ارزشیابی 360 درجه اساتید هیات علمی گروه پرستاری
* راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویان پرستاری
* ارائه مشاوره در زمینه ی طرح های پژوهشی
* کسب مقام اول دانشجویان پرستاری در اولین رویداد ایده پردازی در زاهدان
* برگزاری دو پایگاه سلامت (اندازه گیری فشارخون، قند خون، BMI ) در روز جهانی ایدز در سطح شهر و دانشگاه
* همکاری با علوم پزشکی شهرستان ایرانشهر در طرح غربالگی کشوری فشار خون
* تهیه و تنظیم LOG BOOK توسط مدیر گروه پرستاری جهت کلیه ترم ها
* همکاری در برگزاری همایش استانی آموزش به بیمار و خود مراقبتی با دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ایرانشهر و پذیرش 3 مقاله از اساتید هیات علمی این واحد با عنوان سخنرانی و پذیرش 4 مقاله از اساتید و دانشجویان با عنوان پوستر
* نظارت و ارزشیابی طرح درس ارائه شده توسط اساتید
* برگزاری کارگته دوره حضوری کمک های اولیه (22 ساعت) با همکاری کانون هلال احمر
* ارائه سخنرانی توسط اساتید گروه پرستاری در هفته معلم
* همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در طرح بسیج ملی فشار خون
* راه اندازی کمپین مبارزه با افسردگی در هفته سلامت بهداشت روان با همکاری کمیته مشورتی دانشجویان پرستاری