اسحق پاد

اسحق پاد

کارشناس ارشد عمران - سازه

معاونت آموزشی و پژوهشی (علمی)

مدارک تحصیلی

کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1381 لغایت 1386
کارشناسی ارشد عمران - سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1386الی 1390